Obiective strategice

 Comuna Socodor se confruntă cu o serie de probleme, dintre care pot fi amintite: învechirea şi subdezvoltarea infrastructurii fizice şi edilitare, lipsa de performanţă a agriculturii ( de ex. slaba calitate a produselor agricole), lipsa de valorificare a produselor agricole şi animaliere, migrarea populaţiei tinere  din comună spre oraşe şi ţările străine, etc.

             Strategia de dezvoltare a comunei Socodor este documentul complex elaborat pe baza Analizei socio – economice a comunei şi a analizei SWOT, ambele fiind descrise mai sus.

              Aceste două analize au permis determinarea domeniilor prioritare de dezvoltare care vizează în mod direct sectorul privat, protecţia mediului, turismul local, promovarea şi diversificarea activităţilor economice.

               În cadrul fiecărui domeniu cheie de dezvoltare au fost identificate obiective strategice a căror realizare este urmărită prin acţiunile ce se vor întreprinde în viitor.

              Şase  mari domenii prioritare de dezvoltare au fost identificate. Astfel:

                      - Sectorul privat

                      - Infrastructură

                      - Dezvoltarea economică a comunei 

                      - Dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor publice

                      - Mediu

                      - Turism 

1. Sectorul privat

              Strategia acordă o importanţă deosebită dezvoltării sectorului privat. Acesta se doreşte a fi şi o alternativă pentru ocuparea forţei de muncă. În cadrul acestui obiectiv strategic se acordă o atenţie deosebită dezvoltării întreprinderilor  mici şi mijlocii şi atragerii de investiţii private în comună.

2. Infrastructură               

            A.Dezvoltarea echipării edilitare, ceea ce presupune :

                    -constructia unei statii de epurare

                   -extinderea retelelor de apa pe toata lungimea strazilor

                   -inlocuirea retelelor de apa existente

                   -introducerea retelei de gaz pe toata lungimea  strazilor , precum  si  in viitoarele  zone  industriale.  

             B.Dezvoltarea infrastructurii locale  care consta in :

                   -reabilitarea strazilor in proportie de cca 50%

                   -reabilitarea  DC 118 pe  o lungime  de 6,3 km

                   -reconstructia podului peste   Crisul  Alb.  

                   -amenajarea trotuarelor pentru pietoni.

 3. Dezvoltare economică    

        - crearea unui mediu economic favorabil pentru atragerea de investitori străini şi pentru crearea de IMM -uri

        - susţinerea IMM – urilor în crearea de noi locuri de munca

         - menţinerea unei comunităţi viabile

4. Resurse umane şi servicii publice

         - motivarea tinerilor de a rămâne în comună

         - forţă de muncă ocupată atât cantitativ (creşterea gradului de ocupare) cât şi calitativ ( concordanţă între aspiraţiile:  potenţialul individual şi cerinţele beneficiarilor)

        - parteneriate între administraţia publică şi sectorul privat

        - asigurarea unei administraţii locale profesioniste

        - revizuirea proceselor de funcţionare şi de decizie ale Consiliului Local

       -zona pentru atribuirea de locuinte pentru tinerii casatoriti 

5. Mediu   

       - alinierea la normele UE în domeniul calităţii mediului

       - creşterea gradului de conştientizare a populaţiei pentru problemele mediului

       - implementarea sistemului de colectare selectiva a deseurilor reciclabile

       -inchiderea rampii de gunoi actuale si redarea terenului in  circuitul agricol

       -elaborarea unui PUZ, care sa cuprinda  patru zone zootehnice pe trupuri de pasune, plus o  zona pentru constructii.

6. Turismul    

        - crearea unui cadru instituţional competent şi eficient de informare, coordonare,  marketing şi promovare a turismului local

        - promovarea resurselor locale de atracţie turistică, precum şi crearea unor condiţii de cazare a turiştilor

        -promovarea de programe  pentru constructia de pensiuni agroturistice.