Economia

Funcţiile economice şi sociale din teritoriul comunei Socodor sunt date de:
- cadrul natural variat - ca forme de relief,
- resursele solului - fond forestier - fond agricol
- resurse ale subsolului - materiale de construcţii
- poziţie geografică

 Pe teritoriul comunei Socodor, funcţiunea economică predominantă este agricultura. Comuna este cunoscută ca fiind zona în care se produce cea mai bună varză. În comună nu există gospodărie care să nu cultive varză, (produsul fiind cunoscut pe piaţă sub denumirea de „Varza de Socodor").

Activităţile de tip industrial aproape lipsesc din cadrul activităţilor economice desfăşurate pe teritoriul comunei Socodor.
Teritoriul administrativ al comunei Socodor este de 11.882 ha, din care 10.152 ha sunt teren agricol.
Situaţia fondului funciar pe categorii de folosinţă este:
- Arabil 6.284 ha
- Păşuni 3.416 ha
- Fâneţe 451 ha
- Livezi 1 ha
TOTAL TEREN AGRICOL - 10.152 HA

 - Păduri 781 ha

- Ape 529 ha
- Drumuri 137 ha
- Construcţii 183 ha
- Neproductiv 80 ha

TOTAL TEREN NEAGRICOL -1.730 HA

 TOTAL GENERAL 11.882 HA

 Din total suprafaţă terenul agricol reprezintă 85,44 %, iar pădurile reprezintă 6,57 % din total suprafaţă teritoriu administrativ.

Din punct de vedere al formei de proprietate situaţia se prezintă astfel:
- Domeniul public - 1.298 ha 10,92 %
- Domeniul privat - 10.572 ha 88,97 %
din care:

- privat al Statului - 258 ha
- privat al unit. Adm. Terit. - 3.454 ha
- privat particular - 6.860 ha
Din această situaţie se constată că domeniul privat al Statului reprezintă 14,11 % din total suprafaţă, iar domeniul privat Particular reprezintă 23,19 % din total suprafaţă.
În ceea ce priveşte producţia de animale, este preponderentă în sectorul privat, în gospodăriile populaţiei.
Raportul dintre numărul de animale şi suprafaţa agricolă este proporţională, datorită productivităţii mari a păşunilor şi a fâneţelor.
Comuna Socodor deţine o suprafaţă de păduri, de 761,3 ha, ceea ce reprezintă 6,40 % din total suprafaţă teritoriu administrativ. Fondul forestier este în administrarea Ocolului Silvic Chişineu Criş.

Activităţi industriale

În localitatea Socodor principala unitate de tip industrial este atelierul de tâmplărie. Mai există unităţi cu activităţi ,cu profil agricol.

Locuinţele

Există un număr de 940 de locuinţe, din care doar un procent foarte scăzut dispun de o echipare tehnic-o edilitară corespunzătoare. Zona de locuit ocupă o suprafaţă de 107 ha, reprezentând 36,16 % din total suprafaţă intravilan localitate. Locuinţele sunt locuinţe parter, accidental P+1, construite din materiale tradiţionale (ex. paiantă, chirpici, lemn).