Analiza SWOT a comunei

Infrastructură
Puncte tari
• căi de circulaţie rutieră de importanţă naţională, judeţeană şi comunală
• accesibilitate la calea ferată
• deschidere spre punctul de trecere a frontierei, Vărşand
• 50 % din străzi sunt modernizate
• reţele de rigole stradale şi canale de desecare
• existenţa surselor de apă de suprafaţă
• sistem centralizat de alimentare cu apă
• reţea de alimentare cu energie electrică
• reţea telefonică de cabluri fibră optică
• acoperire relativ bună a telefoniei mobile
• existenţa cablului TV
• existenţa unui puţ de apă termală

Puncte slabe

• lipsa capitalului necesar modernizării infrastructurilor îmbătrânite
• starea rea a 50 % din reţeaua locală de dru-muri
• o parte din străzi ne-modernizate
• intersecţiile existente intre drumurile clasifi-cate nu sunt amenajate corespunzător
• lipsa trotuarelor amenajate pentru pietoni
• inexistenţa reţelelor de distribuţie a apei pe toate străzile
• inexistenţa unui sistem de canalizare menajeră
• lipsa reţelei de gaze naturale
• lipsa sistemului de încălzire centralizat
• utilizare limitata de utilizare a cablului TV datorită valorii abona-mentelor
• utilizarea limitată a calculatoarelor perso-nale pentru conectare la sistemul de Internet
• nevalorificarea puţului de apă termală

Oportunităţi

• Dezvoltarea relaţiilor de cooperare transfrontalieră, precum şi cu oraşele aflate în vecinătatea frontierei în scopul dezvoltării infrastructurii
• reabilitarea dotărilor de infrastructură
• dezvoltarea echipării edilitare
• existenţa unor programe de finan-ţare internaţională
• legislaţia cu referire la finanţele lo-cale şi patrimoniu
• Dezvoltarea comerţului electronic şi a posibilităţilor de plată electronică a impozitelor
Ameninţări
• Aplicarea unor politici macroeconomice (bugetare, monetare, fiscale) strânse, implicând resurse reduse pentru investiţii şi cheltuieli publice scăzute
• abordarea fragmentară a dezvoltării infrastructurilor şi risipirea unor resurse limitate între multe proiecte mici de infrastructură
• absenţa unui cadru juridic şi instituţional clar, complet şi eficace pentru utilizarea terenurilor şi pro-gramarea lucrărilor publice
• creşterile preţurilor la serviciile de telecomunicaţii şi transport
• neadaptarea infrastructurii de transport în comun la cererea existentă
 
Economia
Puncte tari
• poziţie geografică favorabilă
• existenţa PUG -ului
• ponderea mare a suprafeţei agricole ce revine pe locuitor
• calitate bună a terenului agricol
• tradiţie în practicarea agriculturii
• producţii agricole anuale bune
• număr mare de animale în gospodăriile populaţiei
• forţă de muncă calificată, instruită în diferite domenii
• disponibilitatea forţei de muncă
• existenţa agenţilor economici
Puncte slabe
• lipsa culturilor alternative şi monocultura vegetală
• lipsa filierelor de depozitare-valorificare
• insuficienţa punctelor de colectare şi pre-lucrare a produselor agricole şi animaliere
• productivitate scăzută în agricultură cauzată de fărâmiţarea terenurilor aflate în proprietate privată, irigări necorespunzătoare, unităţi de producţie mici
• existenţa unor suprafeţe agricole necultivate şi nevalorificate aflate în proprietate privată
• posibilităţi inexistente de angajare în alte sectoare decât agricultura
• rată scăzută de ocupare a populaţiei
• lipsa unei baze de date privind cererea şi oferta forţei de muncă
• existenţa unor spaţii şi capacităţi de producţie nefolosite
• inexistenţa unui sistem stimulativ pentru înfiinţarea de IMM-uri
• lipsa activităţilor de tip industrial
• randament insuficient şi proasta calitate al produselor agricole
• lipsa de informaţii în domeniu
• nr. redus al unităţilor de prestări servicii
Oportunități
• apariţia unor fonduri pentru dezvoltarea gospodăriilor mici FIDA
• apariţia unor fonduri pentru spaţiul rural SAPARD
• disponibilitatea unor terenuri pentru atragerea de investitori
• legea exploataţiilor agricole
• asocierile dintre fermieri crearea unor asociaţii de exploatare eficientă a terenurilor agricole private
• promovarea şi stimularea asociaţiilor agricole în scopul exploatării intensive a terenurilor
• folosirea tehnologiilor performante, extinderea mecanizării
• cererea la export de produse agricole ecologice
• valorificarea terenurilor agricole degradate şi nevaloroase
• cooperare între producătorii agricoli locali şi industria alimentară
• cooperare internaţională pentru îmbunătăţirea materialului genetic în zootehnie
• dezvoltarea agroturismului
• programe de finanţări nerambursabile pentru sectorul IMM-urilor
Ameninţări
• scăderea suprafeţelor cultivate şi a efectivelor de animale
• lipsa de interes a investitorilor
• reducerea terenurilor ocupate cu păşuni şi fâneţe prin folosirea lor în scopuri neagricole
• schimbarea destinaţiei terenurilor
• inundarea terenu-rilor agricole şi erodarea solului
• neefectuarea de lucrări privind combaterea erozi-unii solului
• existenţa intermediarilor între producători şi desfacerea produselor acestora
• îmbătrânirea forţei de muncă
• lipsa unei reţele informaţionale în agricultură
• valorificarea necorespunzătoare a producţiei agricole
• necunoaşterea legislaţiei în domeniul agriculturii
• păstrarea unor metode tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole
• renunţarea la culturile de plante tehnice
• migrarea tineretului către zonele urbane
 
Turism
Puncte tari
• poziţia localităţii în cadrul judeţului
• existenţa unor elemente de atracţie turistică (Pădurea Socodor, Pescăria)
• infrastructură dezvoltată de drumuri forestiere
Puncte slabe
• promovarea insuficientă a resurselor şi posibilităţilor de servicii turistice
• nu există unităţi de cazare sau alte spaţii ori amenajări turistice
• lipsa organizaţiilor de promovare a turismului local
• lipsa colaborării cu operatorii de turism
• lipsesc resurselor umane specializate în domeniu
Oportunități
• înfiinţarea de IMM-uri în agroturism
• existenţa legislaţiei privind promovarea şi dezvoltarea turismului
• perspectiva găzduirii turiştilor
• implementarea relativ simplă şi cu investiţie minimă a unei pensiuni
• implementarea unor trasee de drumeţie
Ameninţări
• Frica de a primi străini în casă
• Insuficienta folo-sire a oportu-nităţilor acordate turismului rural
• Investiţii scăzute în domeniul turis-mului

 

Mediu

Puncte tari
• apă potabilă de bună calitate
• surse de poluare reduse
• soluri de bună şi foarte bună calitate
• calitate bună a aerului din zonă
• dezvoltarea normală a ecosistemelor terestre şi acvatice
• existenţa iazurilor piscicole
• pericol redus de inundaţii din revărsări
Puncte slabe
• nu există rezerve exploatabile de resurse
• lipsa unei gropi ecologice de gunoi
• depozitarea necontrolată a gunoaielor
• insuficiente spaţii verzi şi spaţii verzi de protecţie între zona de locuit şi cimitire
• inexistenţa fondurilor şi a spaţiilor pentru executare de amenajări corespunzătoare pentru depozitarea în condiţii de siguranţă a gunoiului menajer şi asigurarea unor servicii de colectare, transport şi gestionare a deşeurilor provenite atât din gospodăriile populaţiei cât şi din activităţile agricole
Oportunităţi
• existenţa proiectelor pentru construcţia şi modernizarea staţiilor de epurare a apei
• posibilitatea de acces la fonduri nerambursabile în scopul soluţionării problemelor de mediu
• finanţarea unor proiecte propuse în cadrul programelor comunitare care privesc lucrări de protecţia mediului
• atragerea de surse de finanţare, altele decât bugetul local, pentru lucrări de protecţia mediului
• introducerea facilităţilor fiscale pentru agenţii economici care investesc în proiecte de protecţia mediului
Ameninţări
• lipsa de corelaţie între legislaţia naţională de mediu şi legislaţia europeană
• problema mediului nu este o prioritate centrală a autorităţilor
• risc permanent pentru degradarea factorilor de mediu prin nerespectarea legislaţiei
 
Locuinţa, Modul de locuire, Demografic, Social
Puncte Tari
• existenţa unor locuinţe care dispun de o echipare tehnico edilitară corespunzătoare
• locuinţele noi sunt construite din materiale durabile şi au dotări corespunzătoare
• predomină locuinţele tip parter
• prezenţa locuinţelor parter + 1
• apariţia telefoniei alternative mobile
• existenţa cabinetului medical
• existenţa farmaciei umane
• învăţământ preşco-lar, primar şi gimna-zial
• cadre didactice specializate
• casă de cultură
• bibliotecă publică
• existenţa a patru clădiri de cult (ortodoxă, catolică, baptistă, adventistă)
Puncte slabe
• fondul locativ nu acoperă cerinţele populaţiei ca număr, suprafaţă locuibilă / loc şi ca funcţionalitate
• majoritatea clădirilor de locuit sunt executate din materiale perisabile
• majoritatea locuinţelor sunt construite înainte de 1970
• un număr mare de locuinţe nu dispun de o echipare tehnico edilitară corespunzătoare
• scăderea nivelului de natalitate
• ponderea populaţiei în vârstă
• migrarea tinerilor din comună spre zonele urbane
• număr mare de pacienţi pe medic
• slaba dotare a cabinetelor medicale
• bază materială redusă a unităţilor de învăţământ
Oportunităţi

• perspectiva găzduirii turiştilor conduce la îmbunătăţirea dotărilor

• apariţia legislaţiei care să contracare-ze emigrarea
• creşterea numărului de posturi telefonice
• atragerea unor fonduri pentru dezvoltarea şi diversificarea activităţilor cultural sportive
Ameninţări
• reducerea populaţiei conduce la pierderea interesului pentru modernizarea spaţiului de locuit
• lipsa unor facilităţi pentru localnici de a nu părăsi zona
• lipsa şansei de înnoire a forţei de muncă
• continuarea tendinţelor de declin demografic